Ved første gangs konsultasjon kartlegges pasientens symptomer og sykdomsbilde. Dette for å kunne planlegge en korrekt og målrettet behandling. Helhetlig tilnærming I undersøkelse og behandling som fokuserer på samspillet mellom fysiske og psykiske forhold er vektlagt.

Det benyttes tradisjonell kinesisk medisinsk diagnostikk (TKM). Dette består kinesisk puls - og tungediagnostikk, palpering, observasjon og samtale med pasient. Klassisk kinesisk akupunktur, øreakupunktur, Triggerpunktakupunktur, YNSA og Echiwo er metoder som blir brukt. Det er viktig å merke seg at dette kun er metoder som benyttes av behandlende akupunktør ut i fra den TKM diagnose som stilles.

Det er publisert mange pilotstudier og randomiserte kontrollerte studier (RCT), som viser at akupunktur virker. Noen av disse studiene finnes i anerkjente tidsskrift som Tidsskrift for Den norske legeforening. Flere RCT studier via helsebiblioteket.no gir tilgang til anerkjente medisinske databaser.

Dersom du ønsker ytterligere informasjon er du velkommen til å ta kontakt.